Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern

den 18. marts 2019 kl. 19.00 i Højmark Forsamlingshus.

 

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3.Formandsberetning og drøftelse af kommuneforeningens forhold

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent 2021

7. Valg af formand

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

10. Kort beretning ved kredsbestyrelsens formand

11. Valg af formand for kredsbestyrelsen

12. Kort beretning ved regionsbestyrelsesmedlemmet

13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

14. Valg af 1 delegeret til Venstres Landsmøde

15. Uddeling af Venstres initiativpris

16. Evt. 

Ad pkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

LOF fremlægger en kort beretning om årets gang.

Adgang og stemmeret har alle medlemmer af Venstres vælgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommune, som har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Besøg Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune på facebook eller se mere på www.rs.venstre.dk 

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 8. april kl. 19.00.

På bestyrelsens vegne

Hans Chr. Tylvad, formand