VALGPROGRAM

KV21: Venstre vil til gavn for borgere, foreninger og virksomheder være garant for åbenhed, dialog og det brede samarbejde i byrådet.

KLIMA, NATUR OG MILJØ

· Vi skal være en af landets førende kommuner, når det gælder grøn omstilling og bæredygtig udvikling. 

· Venstre har gennem mange år været langt fremme i den grønne omstilling og der er etableret energianlæg, som leverer grøn strøm svarende til mere end 1,5 gange kommunens eget elforbrug.

· Venstre ønsker ikke nye sites for opstilling af vindmøller. Solcelleanlæg skal fremover primært placeres på dårlig landbrugsjord eller i forbindelse med særlige drikkevandsområder.

· Ringkøbing-Skjern Kommune skal være helt i front, når det gælder udvikling af nye teknologier til den grønne omstilling. Et nyt fysisk testcenter for test af vindmøller, solcelleanlæg, oplagring af overskydende el i batterisystemer, samt Power to X og et digitalt energilaboratorium skal sikre endnu flere grønne arbejdspladser i kommunen.

· Biodiversiteten skal fremmes og vi skal i et samspil med landbruget fremme udtagning af lavbundsarealer og etablering af vådområder. 

· For at sikre kommunens træforarbejdende virksomheder, og byggeriet den nødvendige mængde træ skal kommunens skove forvaltes på en måde, som sikrer produktion af træ i bedst mulig kvalitet og samtidig, at træet anvendes med størst mulig forædling. Aktiv bæredygtig skovdrift kan og skal forenes med rekreative muligheder og beskyttelsen af biodiversiteten i skovene.

· Kommunens skove skal fortsat være FSC-certificerede og private skovejere skal opfordres til også at lade deres skove certificere. Dette vil være med til at sikre den nødvendige mængde gavntræ, og som sidegevinst både øge CO2 optaget i skovene og mindske samfundets udledning af CO2.

· Ringkøbing-Skjern Kommune vil gå forrest og vise, at moderne bæredygtig skovdrift ikke er et enten/eller, men tværtimod er både/og.

· Fremtidige byudviklingsområder klimasikres mod vandstandsstigninger og kraftigt nedbør. 

JOB og erhvervsliv

· Vi skal være Danmarks bedste kommune at drive virksomhed i. Ringkøbing-Skjern Kommune har en af landets laveste ledigheder.Der skal gøres en indsats for at øge udbuddet af arbejdskraft. 

· I forbindelse med den kommende 2+1-vej mellem Ringkøbing og Herning skal der etableres attraktive erhvervsgrunde. 

· Innovest er udvidet med nye uddannelser og studiecenter – og vi vil fortsat have fokus på flere uddannelser, ikke mindst erhvervsuddannelser.

· Gennem samarbejdet med Aarhus Universitet om Digital Transformation Lab skal den digitale udvikling løftes til nye højder.

· Vi skal skabe de bedste betingelser for kommunens landbrug, fiskeri og fødevarevirksomheder. Det skal være muligt at etablere nye virksomheder i tomme landbrugsbygninger.

· Venstre vil arbejde for flere socioøkonomiske jobs i private virksomheder. 

· Sagsbehandlingstider på byggesager skal i udgangspunktet igen ned på fire uger.   

· Fortsat bæredygtig udvikling af turismen med respekt for natur, lokalbefolkning og erhvervsliv. 

Social og sundhed

· Ældrepleje bliver udfordret af mangel på arbejdskraft og kommunen skal derfor prioritere tiltrækning af nye medarbejdere til vores ældrepleje. 

· En velfungerende og værdig ældrepleje kræver et passende antal boliger samt individuelle og fleksible løsninger. Også når det gælder demente, aflastningspladser og akutpladser til borgere der kommer hjem fra sygehuset. 

· Der skal etableres et nyt samlet aflastningscenter, og indlæggelser på sygehuse skal forebygges mest muligt.

· Venstre vil arbejde for flere sundhedshuse og lokale tilbud i psykiatrien. 

· Der skal være gode tilbud til borgere med specielle behov.

Skoler og børnepasning

· Skolestrukturen ligger fast, og velfungerende folkeskoler kan eksistere med ned til 60 elever. 

· Folkeskolerne skal have mest mulig frihed til selv at tilrettelægge skoledagen. 

· Kommunens mange fri- og efterskoler er et stort aktiv og skal benyttes i profilering af kommunen.  

· Børnepasningsmuligheder skal forsat kunne tilbydes lokalt.

· En hurtig og tidlig indsats for udsatte børn og unge. 

· Der skal etableres et ”Folkemøde” for kommunens unge.

boliger, byudvikling og infrastruktur

· Der skal, hvor der er behov, være et bredt udbud af attraktive byggegrunde. Hvor der ikke er private aktører, som ønsker at udvikle byggegrunde, skal kommunen sikre dette. Der skal være et passende udbud af alment nyttige boliger, såvel i kommunens hovedbyer som i landsbyerne.

· Venstre ønsker fokus på forbedret infrastruktur, både når det gælder den fysiske og den digitale struktur. Der er behov for flere cykelstier og udrulning af fiberbredbånd i landdistrikterne. 

· Vi skal gennem planlægningen sikre levende bymidter. Der skal være et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Der skal etableres el ladeinfrastruktur til dækning af behovet som følge af det stigende antal el-biler. Antallet af flexboliger skal begrænses. 

· Helhedsplaner for både større og mindre byer sikrer en god dialog med lokalsamfundet om den fremtidige udvikling og er med til at styrke bosætningen. Venstre prioriterer, at der i den kommende periode forsat udarbejdes helhedsplaner.

· Venstre vil udfordre Planlovens bestemmelser om placering af nye boliger i det åbne land. Planloven skal endvidere udfordres, når det gælder udvikling i paragraf 3 områder.

· Landsbyfornyelsespuljen skal forsat anvendes til nedrivning af kondemneringsmodne boliger for at gøre kommunens landsbyer mere attraktive.

bosætning, foreningsliv og frivillige initiativer

Befolkningstallet er generelt faldende. De mange initiativer der er etableret for at få flere til at bosætte sig i kommunen skal fortsættes og videreudvikles. De senere år har der været en stor tilgang af tilflyttere fra udlandet, og ikke mindst fra Østeuropa. Vi skal gøre en stor indsats for at tage godt imod og integrere. 

· Kommunens brede kulturliv og film-satsning skal fortsat bakkes op. 

· En øget satsning på vandsport – både i forhold til egne borgere, tilflyttere og turister. 

· Initiativer fra vore frivillige og ildsjæle skal understøttes. Blandt andet gennem initiativer i kommunens skoler. 

· Vi skal holde liv i vore haller og kommunen skal understøtte, at flere kommer ind i foreningslivet både som brugere og frivillige. 

VENSTRES VALGPROGRAM I REGION MIDTJYLLAND