Vedtægter

9. juni 2022


§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn (Note 1) er Venstres kommuneforening i Ringkøbing-Skjern

 

§ 2 Formål og opgaver

Kommuneforeningens formål er:

 - at koordinere det politiske arbejde i Ringkøbing-Skjern

   kommune blandt Venstres vælgerforeninger 

- at drøfte og forberede kommunalvalg i samarbejde med

   vælgerforeningerne

 - at holde kontakt til Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer

   og Venstres øvrige organer

- at være koordinator for politiske netværksgrupper

- at deltage i øvrige politiske valg og folkeafstemninger

 

§ 3 Organisation

Kommuneforeningen er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder samt at overholde de bestemmelser, der fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter for Venstres Landsorganisation, selv om disse måtte være i strid med kommuneforeningens vedtægter.

Undtagelse herfra er tidsfristen for fremsendelsen af forslag, som ønskes behandlet på foreningens generalforsamlinger. Dog ikke forslag om vedtægtsændringer.

 

§ 4 Medlemmer

Kommuneforeningens medlemmer består af alle medlemmer af Venstres vælgerforeninger i Ringkøbing-Skjern Kommune samt af medlemmer af Venstres Ungdom, som er tilknyttet en af kommunens venstreforeninger.

 

Medlemskabet af kommuneforeningen er kun gyldigt, såfremt der er betalt kontingent til en vælgerforening og/eller Venstres Ungdom senest 7 dage forud for fremmødet.

 

§ 5 Kommuneforeningens bestyrelse

Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, samtlige formænd for vælgerforeningerne plus et ekstra medlem fra vælgerforeningerne for hver påbegyndt 100 medlemmer regnet fra medlem 101 opgjort ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december samt 4 generalforsamlings-valgte medlemmer.

De ekstra bestyrelsesmedlemmer vælges på vælgerforeningernes egen generalforsamling eller udpeges af lokalbestyrelsen ud af dens midte.

Bestyrelsen supplerer sig om muligt med 2 repræsentanter for hver VU-forening samt 1 repræsentant for hver LOF-forening i Ringkøbing-Skjern kommune.

Bestyrelsen består endvidere af følgende, som ikke har stemmeret:

- de for fokusgrupperne udpegede formænd

- eventuelle medlemmer bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, der på Venstres Landsmøde er direkte valgt til Venstres hovedbestyrelse

- den til enhver tid valgte Venstre borgmester i Ringkøbing-Skjern kommune

- den til enhver tid udpegede gruppeformand for Venstres byrådsgruppe

- Venstres folketingsmedlem og/eller folketingskandidat for Ringkøbing kredsen

- de til enhver tid valgte regionsrådsmedlemmer for Venstre samt

- det/de til enhver tid valgte Venstremedlem/mer af regionsbestyrelsen.

 

De fremmødte på generalforsamlingen vælger formand blandt alle kommuneforeningens medlemmer - jvf. §4.

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen nedsætter ud af sin midte et forretningsudvalg samt nedsætter øvrige udvalg efter behov.

Bestyrelsen kan vælge kasserer og sekretær udenfor bestyrelsens midte. De er dog uden stemmeret i bestyrelsen og forretningsudvalget.

Konstitueringen foregår senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 Kredsbestyrelsen

Stk. 1

Kommuneforeningen drager omsorg for, at der på Kommuneforeningens ordinære årlige generalforsamling vælges en formand for kredsbestyrelsen.

Herudover består kredsbestyrelsen af de i §5 nævnte medlemmer af Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern’s bestyrelse.

Ingen kan være medlem af mere en èn kredsbestyrelse.

Valgene er gældende for et år ad gangen.

Stk. 2

Kredsbestyrelsen har til formål

 • at opstille folketingskandidat,

 • at sørge for kampagner forud for folketingsvalg,

 • at sørge for bistand til folketingskandidaten mellem valgene,

 • at sørge for kommunikation mellem folketingskandidaten og medlemmerne,

 • at deltage i øvrige valg og folkeafstemninger samt

 • at nedsætte et forretningsudvalg.

   

  Stk. 3

  Kredsbestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær.

  Kredsbestyrelsen kan vælge kasserer og sekretær udenfor bestyrelsens midte. De er dog uden stemmeret i bestyrelsen og forretningsudvalget.

  Kredsbestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg.

  Kredsbestyrelsen kan inddrage særligt sagkyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og –udvalg.

  Stk. 4

  Kredsbestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling.

  Stk. 5

  Kredsbestyrelsens arbejde finansieres ved et årligt beløb fra vælgerforeningerne i Ringkøbing-Skjern kommune i henhold til Landsorganisationens vedtægter.

  Kredsbestyrelsen kan tilbagebetale en del af dette beløb til aktiviteter omkring folketingskandidaten i de lokale vælgerforeninger.

  Kredsbestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent.

  Stk. 6

  Kredsbestyrelsen er selvstændig med ansvar for økonomi og med selvstændigt regnskab.

  Kredsbestyrelsens økonomi forvaltes af kassereren med ansvar overfor den øvrige bestyrelse og generalforsamlingen.

  Kassereren skal udarbejde et regnskab, der følger kalenderåret. Første regnskabsår dog fra stiftelsen til 31.12.2007.

  Regnskabet skal være tilgængeligt og fremvises mod forlangende på generalforsamlingen for Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern.

  Regnskabet gennemgås af Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern’s til enhver tid valgte revisorer. Evt. uoverensstemmelser skal anføres i revisionspåtegningen på regnskabet.

  Stk. 7

  Kredsbestyrelsen er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder samt overholde de bestemmelser, der fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter for Venstres Landsorganisation.

  Stk. 8

  Ved en evt. ophævelse af bestyrelsen udleveres arkiv til kommunens egnshistoriske samling eller til en evt. videreførende forening, bestyrelse eller organisation. En evt. kassebeholdning overdrages til den førnævnte videreførende forening, bestyrelse eller organisation.

   

  § 7 Generalforsamlingen

  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

  Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i løbet af marts måned og skriftlig indkaldelse udsendes til vælgerforeningernes formænd samt indrykkes i den lokale dagspresse med mindst 14 dages varsel.

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. januar.

  Forslag til ændring af vedtægterne skal direkte være anført i den skriftlige indkaldelse.

   

  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

   

  1. Valg af stemmetællere

  2. Valg af dirigent

  3. Beretning og drøftelse af kommuneforeningens forhold

  4. Regnskab og budget

  5. Indkomne forslag

  6. Fastsættelse af kontingent til kommuneforeningen m.v.

  7. Valg af formand

  8. Valg af 4 medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

  9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

  10. Valg af formand for kredsbestyrelsen

  11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

  12. Valg af 1 delegeret til landsmødet

  13.  Eventuelt

   

  § 8 Opstilling til valg m.v.

  Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til Folketing eller Europa-Parlamentet uden at være medlem af en vælgerforening.

  Endvidere kan ingen blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til regionsråd eller kommunalbestyrelse uden at være medlem af en Venstre-vælgerforening i Ringkøbing-Skjern kommune jf. §4 og have bopæl i Ringkøbing-Skjern kommune.

  Kommuneforeningen er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, herunder opstilling af kandidater og udarbejdelse af handlingsprogram. Det sker i samarbejde med vælgerforeningerne i kommunen.

  Bestyrelsen har ansvaret for, at der er udarbejdet forslag jvf. stk. 2, som kan behandles på generalforsamlingen i året før valgåret.

  Stk. 2

   I året før valgåret træffes der mindst følgende beslutninger, som vedrører:

  - opstilling på én eller flere kandidatlister

  - opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)

  - procedure for opstilling og valg af kandidater

  - udarbejdelse af handlingsprogram

  - bemyndigelse til indgåelse af valgforbund

  Stk. 3

  Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r)

  Stk. 4

  Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.

  Stk. 5

  Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling både af en Venstreliste og af en særlig VU-liste.

  Stk. 6

  Kun i tilfælde hvor et flertal i en forening/kommuneforening vedtager, at der ikke skal opstilles Venstrelister til kommunalvalget, har et mindretal ret til at opstille egne Venstrelister.

  Stk. 7

  Ingen vælgerforening kan opstille egen Venstreliste, hvis det på kommuneforeningens generalforsamling er besluttet, at der opstilles på én Venstreliste.

   

  § 9 Afstemningsregler m.v.

  Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

  Stk. 2

  Ved afstemninger gælder reglen om absolut flertal (mere end halvdelen af de afgivne stemmer). Ved personafstemninger - herunder opstilling af kandidater - betragtes blanke stemmer som afgivne stemmer. Ved øvrige afstemninger tages blanke stemmer kun i betragtning ved afgørelsen om afstemningens gyldighed.

  Stk. 3

  Ved afstemninger, hvor der skal indplaceres flere folkevalgte kandidater kan prioriteringsmetoden eller andre afstemningsmetoder benyttes.

  Stk. 4

  Formands- og kandidatvalg skal foregå efter skriftlig forslag og foregå ved skriftlig afstemning, når 1 person ønsker det.

  Stk. 5

  Ved alle øvrige afstemninger skal skriftlig afstemning foretages, når 1 person ønsker det, eller når dirigenten beslutter det.

  Stk. 6

  Alle valg på kommuneforeningens generalforsamling gælder for 1 år.

  Stk. 7

  Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger og opstillingsmøder til kommunalvalg har alle medlemmer af Venstres vælgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommune jvf. § 4, som har bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune og som har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen/opstil-lingsmødet.

   

  § 10 Kontingent

  Kontingent til Kommuneforeningen består af et beløb fastsat af generalforsamlingen for 1 år ad gangen fra den enkelte vælgerforening baseret på antallet af medlemmer i den enkelte forening.

  Der betales ikke kontingent til Kommuneforeningen for æresmedlemmer af den enkelte vælgerforening.

   

   

  §11 Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når formanden, en tredjedel af bestyrelsen eller en fjerdedel af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.

  Anmodningen skal skriftligt tilgå formanden med angivelse af dagsorden.

  Skriftlig indkaldelse samt annoncering af den ekstraordinære generalforsamling følger jvf. § 7 reglerne for den ordinære generalforsamling.

  På ekstraordinære generalforsamlinger behandles kun det eller de emner, der ligger til grund for indkaldelsen.

   

  § 12 Regnskab og tegningsret

  Regnskabsåret følger kalenderåret.

  Foreningens økonomi forvaltes af kassereren med ansvar overfor den øvrige bestyrelse og generalforsamlingen.

  Foreningen forpligtes ved retshandler af foreningens formand eller i henhold til fuldmagt fra foreningens bestyrelse.

   

  § 13 Revision

  Revisorerne gennemgår det af kassereren førte bogholderi og har beføjelse til uanmeldt at sikre sig, at de registrerede beholdninger og bogføringsbilag er til stede. Revisorerne er forpligtede til at anføre evt. uoverensstemmelser i revisionspåtegningen på regnskabet.

   

  § 14 Ophævelse

  Kommuneforeningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

  Forslag herom skal direkte være anført på indkaldelsen, samt at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  Ved en evt. ophævelse af kommuneforeningen udleveres arkiv til kommunens egnshistoriske samling eller til en evt. videreførende Venstreforening eller -organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune. En evt. kassebeholdning overdrages til en evt. videreførende Venstreforening eller -organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune eller til kredsorganisationen.

   

   

  Note1: Foreningens navn er altid sammenfaldende med kommunenavnet.

   

Således vedtaget på Kommuneforeningens stiftende generalforsamling d. 18.04.2005

Revideret på generalforsamlingen d. 06.03.2006

Revideret på generalforsamlingen d. 31.01.2007

Revideret på generalforsamlingen d. 10.03.2008

Revideret på generalforsamlingen d. 16.03.2009

Revideret på generalforsamlingen d. 14.03.2011

Revideret på generalforsamlingen d. 18.03.2013

Revideret på Generalforsamlingen d. 28.03.2022